29/04/2021 10:17
Xem với cỡ chữ

Đảng bộ NHPT: 5 năm tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hoa Nguyễn (bài đăng Tạp chí HTPT, Tháng 4/2021).
Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, ghi nhận nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Đối với NHPT, giai đoạn 2016 - 2021 là thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại hoạt động theo Chiến lược phát triển NHPT đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 theo Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 và Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2021 theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tạo bước thay đổi toàn diện trong thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước cho những năm tiếp theo. Đây là giai đoạn NHPT gặp rất nhiều khó khăn do chuyển đổi điều hành hoạt động của NHPT từ Hội đồng quản lý sang Hội đồng quản trị; một thời gian dài cán bộ lãnh đạo của NHPT thiếu hụt nhưng chậm được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, kiện toàn; hệ thống văn bản tạo lập khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của NHPT chưa đồng bộ; cơ chế chính sách liên quan tới các hoạt động nghiệp vụ còn bộc lộ một số vấn đề bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn nhưng chậm được sửa đổi...
Trong bối cảnh đó, với quyết tâm cao và sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng ủy NHPT đã nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo Đảng bộ NHPT vượt qua những khó khăn thách thức, giữ ổn định hoạt động, thực hiện tốt nhất các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nghiêm túc 
Đảng ủy NHPT đã kịp thời phổ biến, triển khai thực hiện tới các đảng bộ trực thuộc và từng chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo từng năm. Cụ thể: Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các tổ chức đảng thuộc Đảng ủy NHPT đã ban hành 25 nghị quyết, 07 chương trình hành động, 24 kế hoạch, 08 hướng dẫn và 57 văn bản khác để chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Đảng ủy NHPT đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ theo dõi các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc (tổ chức đảng trực thuộc) chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của các cơ quan Đảng cấp trên và các Văn bản của Đảng ủy NHPT về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại cơ sở.
Triển khai học tập bài bản, có hiệu quả
Trong 5 năm, các tổ chức đảng trực thuộc NHPT đã tổ chức 25 hội nghị trực tiếp với 788 người tham gia học tập và 02 cuộc lồng ghép với các hoạt động khác để tổ chức quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW; Về chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối, các tổ chức Đảng đã tổ chức 74 hội nghị trực tiếp với 317 người tham gia; Về chuyên đề riêng của đơn vị, đã tổ chức 17 cuộc với 47 người tham gia. Các hội nghị được tổ chức đều đạt tỷ lệ tham gia trên 93%.
Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy NHPT đã hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo từng năm. Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc triển khai học tập, sinh hoạt định kỳ bằng các hình thức phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, của Ngành đối với cán bộ, đảng viên và người lao động ở tổ chức đảng, đoàn thể và đơn vị. Hàng năm, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong hệ thống NHPT đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đảng ủy NHPT đã hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nội dung học tập, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những bài học về đạo đức, phong cách của Người sát với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, của Ngành. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động đăng ký học tập và làm theo Bác từ 2-3 việc làm cụ thể, theo các nội dung phòng chống 27 biểu hiện suy thoái (thuộc 3 nhóm: tư tưởng - chính trị; đạo đức - lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá") trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ rõ. 100% đảng viên NHPT đã chủ động đăng ký và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng. 100% các chi bộ đảng thực hiện ít nhất 01 giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Đảng ủy NHPT đã làm tốt công tác chỉ đạo thực hiện rà soát, xây dựng quy định quản trị nội bộ gắn với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong đơn vị thuộc, trực thuộc NHPT, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cấp phòng trở lên của các Tổ chức cơ sở Đảng gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đi trước trong việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nâng cao tinh thần đoàn kết, nêu gương đối với cán bộ, viên chức trong đơn vị, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của tập thể. 
Phát huy ý nghĩa của việc học tập, làm theo gương Bác trong chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, phô trương, hình thức; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên NHPT dám làm, dám chịu trách nhiệm, đức tính giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHPT lần thứ II.
Đảng ủy NHPT đã cử những cán bộ chủ chốt, quần chúng ưu tú tham gia học các lớp Trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng cảm tình Đảng, nâng cao trình độ chuyên môn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, đội ngũ cán bộ kế thừa. 
Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền 
Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện lồng ghép với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của đơn vị với nhiều nội dung và hình thức phong phú (chương trình về nguồn thăm quan di tích lịch sử, xem phim tư liệu, nghe thời sự, giao lưu học tập, giao lưu văn hóa, thể thao…).
Đẩy mạnh tuyên truyền trên ấn phẩm Tạp chí Hỗ trợ phát triển, trang thông tin điện tử của NHPT về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Kịp thời phản ánh các hoạt động ở cơ sở, các bài viết về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác trong toàn hệ thống. Thông qua đó, giúp đảng viên, người lao động trong tổ chức đảng, đơn vị nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. 
Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh 
Cấp ủy các tổ chức đảng phối hợp với chính quyền thực hiện đôn đốc thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị nhằm đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, người lao động NHPT. Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong việc thực hiện các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã nêu, các chuẩn mực đạo đức và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; uốn nắn những lệch lạc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện. 
Giao các tổ chức đảng thực hiện theo dõi thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị, đồng thời căn cứ văn bản cam kết của cán bộ, đảng viên, người lao động các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm. Đây cũng là một trong những nội dung gắn với chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Đảng ủy NHPT. 
Đảng ủy NHPT đã tổ chức 63 cuộc kiểm tra thường xuyên, 22 cuộc kiểm tra đột xuất đối với cán bộ, đảng viên và kiểm tra thường xuyên 68 tổ chức, kiểm tra đột xuất 24 tổ chức với nhiều cán bộ, đảng viên được kiểm tra (217 người), qua các cuộc kiểm tra không phát hiện sai phạm.
Với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức đảng đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đặc thù đơn vị. Nhiều cấp ủy, đơn vị thể hiện tinh thần chủ động, tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW dần đi vào cuộc sống và trở nên thiết thực hơn. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, yêu ngành góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị thuộc, trực thuộc NHPT và trong hệ thống NHPT.
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, toàn Đảng bộ NHPT có 01 tổ chức đảng được đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng;  đề nghị Đảng ủy NHPT biểu dương, khen thưởng 06 tập thể, 10 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới
Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo. Những giải pháp đưa ra phải sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên, quần chúng. 
Đối với Đảng bộ NHPT, giai đoạn tới toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã được đặt ra của Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019 - 2021, tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai các hoạt động của NHPT theo mô hình mới từ sau năm 2021; NHPT phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu được Đại hội Đảng các cấp đề ra. Vì vậy, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tập trung vào các vấn đề sau:
Một là, tiếp tục phát huy cao độ vai trò của cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc; bổ sung, điều chỉnh những nội dung về chuẩn mực đạo đức phù hợp với thực tiễn tại đơn vị. Tiếp tục gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW với thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng Đảng. 
Hai là, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng; lựa chọn xây dựng đơn vị điểm; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời.
Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên hưởng ứng và thực hiện tốt các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền đề ra. Theo chức năng và nhiệm vụ của mình, các tổ chức đoàn thể tham mưu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo những nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức phong trào thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động các hội viên, đoàn viên tham gia và đẩy mạnh thực hiện đi vào chiều sâu, qua đó góp sức cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện.
Bốn là, các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng; Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Năm là, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, tính tự giác trong  học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới cả về hình thức và cách tiếp cận, phải đi vào thực chất, khắc phục bệnh hình thức, chung chung trong học tập và rèn luyện. 
Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không cứng nhắc và hình thức để tránh tình trạng đối phó, phô trương, không thực chất. Kiểm tra, giám sát phải trong tất cả các khâu, các bước, các hoạt động công tác. Qua kiểm tra, giám sát có tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong toàn Đảng bộ./.
Tìm theo ngày :

Khách online:1938
Lượt truy cập: 12999371