03/03/2021 15:42
Xem với cỡ chữ

Mục tiêu, nhiệm vụ cơ cấu lại tổ chức bộ máy và nhân sự tại NHPT

Ban TCCB, NHPT (bài đăng Tạp chí HTPT, tháng 1+2/2021).
Năm 2020 thế giới đã trải qua một năm đầy khó khăn do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, kéo dài của dịch Covid 19, cuộc sống của người dân khắp nơi trên thế giới bị đảo lộn, các hoạt động kinh tế - xã hội bị đình trệ, theo ước tính của IMF, tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020 là âm 3,7%. 
Trong nước, được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và sự đồng lòng quyết tâm của nhân dân cả  nước, Việt Nam đến nay đã cơ bản khống chế được đại dịch COVID-19, thuộc nhóm nước có tỷ lệ tăng trưởng năm 2020 cao nhất thế giới và đã nỗ lực để tránh được những hệ lụy lâu dài về kinh tế-xã hội mà đại dịch có thể gây ra. Thành công bước đầu trong việc khống chế đại dịch còn có ý nghĩa hết sức quan trọng với đất nước ta vì năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, năm cuối của kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội  giai đoạn 2015 - 2020, là năm diễn ra Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước cho 5 năm tiếp theo. Với những thành công của đất nước trong năm 2020, chúng ta càng thấm thía và tự hào với câu nói của Tổng Bí Thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và vai trò cao như ngày hôm nay.
Bối cảnh đó vừa là thách thức, vừa là động lực đối với NHPT trong việc triển khai nhiệm vụ; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng với sự cố gắng thực thi của các cấp lãnh đạo từng đơn vị, NHPT đã triển khai thực hiện được nhiều nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015-2020) và tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước  lần thứ III của NHPT; triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/07/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của NHPT giai đoạn 201-2021”…. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cơ cấu lại là sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã đạt được những kết quả như sau:
- Về tổ chức bộ  máy: Đến 31/12/2020, NHPT đã hoàn thành kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy giai đoạn 1 (bước 1), trong đó, các đơn vị Trụ sở chính đã được sắp xếp lại còn 15 đầu mối, các Chi nhánh, Sở Giao dịch đã được sắp xếp lại còn 33 đầu mối.
- Về việc giảm biên chế: Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tinh giảm biên chế được Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch của  HĐQT đề ra, NHPT đã báo cáo, đề nghị Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tinh giản biên chế tại NHPT, đến nay, nội dung chính sách tinh giản biên chế của NHPT trong giai đoạn cơ cấu lại đã được đưa vào dự thảo Nghị định về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của NHPT, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2021.
Trong điều kiện chưa có chính sách hỗ trợ, NHPT đã chủ động triển khai một số công việc như: rà soát khối lượng, quy mô công việc so với số lao động hiện có tại các đơn vị; rà soát, đánh giá lại một số vị trí công việc bảo vệ, tạp vụ, lễ tân trong hệ thống; ban hành quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc để đánh giá, phân loại người lao động hàng tháng, định kỳ 6 tháng và hàng năm, làm cơ sở để tinh giản biên chế đối với lao động  hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao; động viên người lao động đăng ký nghỉ hưu trước tuổi khi chính sách tinh giảm biên chế được phê duyệt; giải quyết thôi việc đối với người lao động 02 năm không hoàn thành nhiệm vụ; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa đối với người lao động có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc.
Đến ngày 31/12/2020, biên chế của NHPT đạt 2.311 người, giảm 233 người so với 31/12/2018, còn phải giảm 27 người để đạt mục tiêu giảm biên chế tối thiểu Thủ tướng Chính phủ giao, còn phải giảm 47 người để đạt kế hoạch NHPT đề ra.
Nhìn chung, nhiệm vụ sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tuy không phải là nhiệm vụ chuyên môn phức tạp nhưng quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi người lao động như: thay đổi vị trí công việc, địa điểm làm việc, môi trường làm việc và thu nhập của người lao động. Trước thực tế đó, các cấp ủy Đảng, Công đoàn và lãnh đạo các cấp từ Trụ sở chính đến Chi nhánh đã phối hợp thực hiện một cách thận trọng, làm tốt công tác tư tưởng và cố gắng đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động trong khi nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong năm 2020 cơ bản diễn ra thuận lợi một phần nhờ nhận được sự đồng thuận, phối hợp của các cấp lãnh đạo và người lao động trong hệ thống.
Trong năm 2021, NHPT tiếp tục thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu đến hết năm 2021 hoàn thành các mục tiêu đã được thủ tướng Chính phủ giao, cụ thể:
- Về sắp xếp lại tổ chức bộ máy: Giảm đầu mối các Ban tại Trụ sở chính xuống còn khoảng 10-15 đầu mối; giảm đầu mối các Chi nhánh, Sở Giao dịch xuống còn khoảng 25-30 đầu mối.
- Về biên chế: Đến 31/12/2021, số lao động của NHPT giảm khoảng 350-500 người so với số lao động tại thời điểm ngày 31/12/2018.
Để triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, trong năm 2021, NHPT cần triển khai một số giải pháp như sau:
Một là, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Tài chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Nghị định về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với NHPT, trong đó có chế độ, chính sách tinh giản biên chế đối với người lao động NHPT trong giai đoạn 2019-2021. 
Hai là, quán triệt tới người lao động trong toàn hệ thống chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và của NHPT về việc cơ cấu lại toàn diện tổ chức bộ máy, sắp xếp lại lao động tại NHPT trong giai đoạn 2019-2021 để thống nhất nhận thức và quyết tâm thực hiện. Phối hợp với Công đoàn, tổ chức đoàn thể các cấp để giải quyết thỏa đáng hài hòa giữa quyền lợi của người lao động và mục tiêu chung của NHPT trong quá trình triển khai sắp xếp, cơ cấu lại.
Ba là, phát động phong trào thi đua một cách sâu rộng, đồng bộ, thiết thực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của lãnh đạo các cấp và người lao động trong hệ thống, khích lệ tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò tham mưu của các đơn vị tại Trụ sở chính trong quá trình phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua; tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các Chi nhánh, Phòng giao dịch và từng cá nhân người lao động trong hệ thống. Phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, những cán bộ tâm huyết có nhiều đóng góp, sáng kiến trong quá trình thực hiện cơ cấu lại để kịp thời có các hình thức động viên khen thưởng và phổ biến, nhân rộng.
Bốn là, tiếp tục rà soát, đánh giá lại bộ máy các đơn vị tại Trụ sở chính; hệ thống mạng lưới các Chi nhánh, Sở Giao dịch, trên cơ sở đó xây dựng Đề án báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt để triển khai thực hiện trong năm 2021.
Năm là, rà soát khối lượng, quy mô công việc để xác định số lao động cần thiết tại từng đơn vị; tiếp tục đánh giá sự cần thiết của một số vị trí công việc làm cơ sở để giải quyết lao động dôi dư khi chính sách tinh giản biên chế được phê duyệt. 
Sáu là, thực hiện đánh giá, phân loại người lao động theo các Quy chế, quy định, hướng dẫn của NHPT để giải quyết thôi việc đối với người lao động không hoàn thành nhiệm vụ trong 02 kỳ đánh giá liên tiếp (06 tháng và cả năm).
Bảy là, tiếp tục động viên người lao động đăng ký nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa đối với người lao động có nguyện vọng thôi việc, chuyển công tác khi chính sách tinh giản biên chế chưa được phê duyệt, đặc biệt tại các Chi nhánh thực hiện sắp xếp lại.
Tám là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó ưu tiên đào tạo tại chỗ, đào tạo thông qua thực hành; xây dựng đội ngũ quản lý và người lao động có đạo đức tốt, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả để chuẩn bị cho NHPT bước sang giai đoạn mới sau khi hoàn thành cơ cấu lại.
Với khí thế mới, tinh thần mới đón chào năm 2021- Xuân Tân Sửu, cùng với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nói trên, tin tưởng rằng năm 2021, NHPT sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

 

Tìm theo ngày :

Khách online:2216
Lượt truy cập: 12999754